Мнението на фарисеите е било стандарт за другите

Йоан 7:48Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.