Назначаването на дванадесетте апостоли

Матей 10 – цялата глава

Матей 28:19-20И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.

Марк 3:14-15И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове.

Марк 6:7-11 – И като повика дванадесетте, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. Заповяда им да не вземат нищо за път освен една тояга; нито хляб, нито торба, нито пари в пояса; но да обуват сандали. И, каза Той, не се обличайте с две дрехи. И им каза: В която къща влезете, оставайте в нея, докато си тръгнете оттам. А ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха изпод краката си като свидетелство против тях.

Марк 16:15И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.

Лука 9:1-5И ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. Исус им каза: Не вземайте нищо за път – нито тояга, нито торба, нито хляб, нито пари, нито да имате по две ризи. И в която къща влезете, там отсядайте и оттам тръгвайте на път. И ако някои не ви приемат, когато излизате от онзи град, отърсете и праха от краката си за свидетелство против тях.

Лука 22:28-30А вие сте онези, които устояхте с Мене в Моите изпитания. Затова както Моят Отец завещава царство на Мен, а Аз го завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.

Йоан 20:23На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.

Йоан 21:15-19 – А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси агънцата Ми. Пак му каза втори път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Отвърна Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му каза: Паси овцете Ми. Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: Обичаш ли Ме?, и Му отговори: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му каза: Паси овцете Ми. Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже[2] и ще те води, където не искаш. А като каза това, Той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като изрече това, му каза: Върви след Мен.

Деяния 1 – цялата глава

Деяния 2 – цялата глава

Деяния 10:42И ни заповяда да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.