Нечестивите поставят под съмнение Божията мъдрост

Псалми 73:11И казват: Откъде знае Бог? И: Има ли знание във Всевишния?

Исая 47:10Понеже си била дръзка в нечестието си и си казала: Никой не ме вижда, – понеже мъдростта ти и знанието ти са те отвратили и си казала в сърцето си: Аз съм – и освен мене няма друга.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.