Обекти на вяра

Бог

Йоан 14:1 – Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.

Христос

Йоан 6:29 – Исус им отговори: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.

Деяния 20:21 – като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.

Писанията на Моисей

Йоан 5:46 – Защото ако вярвахте на Моисей, щяхте да повярвате и на Мене; понеже той за Мене писа.

Деяния 24:14 – Но това изповядвам пред тебе, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам във всичко, което е по закона и е писано в пророците,

Писанията на Пророците

2 Летописи 20:20 – И така, на сутринта станаха рано и излязоха към пустинята Текуе; а когато бяха излезли, Йосафат застана и каза: Слушайте ме, юдеи, и вие, йерусалимски жители! Вярвайте в Господа, вашия Бог, и ще се утвърдите; вярвайте на пророците Му и ще имате добър успех.

Деяния 26:27 – Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш.

Благовестието

Марк 1:15 – Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.

Обещанията на Бога

Римляни 4:21 – уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.

Евреи 11:13 – Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.