Описания за Божията мъдрост

съвършена

Йов 36:4 – Защото наистина думите ми няма да бъдат лъжливи; един, който е усъвършенстван в знание, стои пред теб.

Йов 37:16Разбираш ли как облаците увисват, чудесните дела на Съвършения в знание?

мощна

Йов 36:5Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого – макар да е мощен в силата Си да разсъждава.

универсална

Йов 28:24 – Понеже Той гледа до земните краища и вижда под цялото небе,

Даниил 2:22Той открива дълбоките и скрити неща; Той познава онова, което е в тъмнината; и светлината обитава с Него.

Деяния 15:18 – Казва Господ, Който прави това да е известно отвека.

безкрайна

Псалми 147:5Велик е нашият Господ и голяма е силата Му; разумът Му е безпределен.

Римляни 11:33О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!

неизследима

Исая 40:28Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.

Римляни 11:33О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!

чудесна

Псалми 139:6Това знание е пречудно за мене; високо е; не мога да го стигна.

отвъд човешкото възприятие

Псалми 139:6Това знание е пречудно за мене; високо е; не мога да го стигна.

несравнима

Исая 44:7Откак съм настанил древните народи, кой може да прогласи, както Аз? Нека възвести това и Ми го изложи; нека им известят идващите и бъдещите неща.

Еремия 10:7Кой не би се боял от Тебе, Царю на народите? Защото на Тебе се пада това, понеже между всички мъдри на народите и във всичко, което мъдростта им владее, няма подобен на Тебе.

непридобита

Йов 21:22Ще научи ли някой Бога на знание, тъй като Той съди високите?

Исая 40:14С кого се е съветвал Той и кой Го е вразумил и Го е научил на пътя на правосъдието, и Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.