Описания за Божиите обещания

добри

3 Царе 8:56 – Благословен да бъде Господ, Който успокои народа Си Израил според всичко, което е обещал. Не пропадна нито едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисей.

святи

Псалм 105:42 – Защото си припомни Своето свято обещание към слугата Си Авраам.

скъпоценни и твърде големи

2 Петрово 1:4 – чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света;

утвърдени в Христос

Римляни 15:8 –  Защото казвам, че Христос стана Служител на обрязаните заради Божията вярност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите.

да и амин в Христос

2 Коринтяни 1:20 –  понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са „Да“; затова и чрез Него е „Амин“, за Божията слава чрез нас.

изпълнени в Христос

Деяния 13:23 –  От неговото потомство Бог според обещанието Си издигна на Израил Спасител, Исус

Лука 1:69-73   –  И издигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давид (както е говорил чрез устата на святите Си пророци от вековете), избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят, за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия Свой завет, клетвата, с която се закле на баща ни Авраам.

чрез праведността от вяра

Римляни 4:13  – Понеже обещанието към Авраам или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, а чрез правдата от вяра.

Римляни 4:16 – Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички ни.

се придобиват чрез вяра

Евреи 11:33 – които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове.

дадени, на онези, които вярват

Галатяни 3:22 – Но Писанието затвори всички под грях, така че обещанието, изпълнено чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които вярват.

се наследяват чрез вяра и търпение

Евреи 6:12   – да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията.

Евреи 6:15 –  И така, Авраам, като прояви търпение докрай, получи обещаното.

Евреи 10:36 – Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното.

се изпълняват на времето си

Еремия 33:14  – Ето, идат дни, казва Господ, когато ще изпълня онова добро слово, което говорих за Израилевия дом и за Юдовия дом.

Деяния 7:17  – А като наближаваше времето да се изпълни обещанието, което Бог беше дал с клетва на Авраам, народът беше нараснал и се беше умножил в Египет

Галатяни 4:4 – а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.