Описания за молитвата

прекланяне на колене

Ефесяни 3:14 – Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос.

издигане на очите

Псалми 123:1 – Издигам очите си към Тебе, Който обитаваш на небесата.

издигане на душата

Псалми 25:1 – Към Тебе, Господи, издигам душата си.

издигане на сърцето

Плачът на Еремия 3:41Нека издигнем сърцата и ръцете си към Бога, Който е на небесата, и нека кажем:

изливане на сърцето

Псалми 62:8Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е прибежище за нас.

изливане на душата

1 Царе 1:15А Анна му отговори: Не е така, господарю мой, аз съм жена пренаскърбена в духа си. Не съм пила нито вино, нито сикера, а излях душата си пред Господа.

призоваване на името на Господа

Битие 12:8Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си; Ветил оставаше на запад, а Гай – на изток; и там издигна жертвеник на Господа и призова Господнето име.

Псалми 116:4Тогава призовах името Господне и Го помолих: О, Господи, избави душата ми.

Деяния 22:16И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.

викане към Бога

Псалми 27:7Слушай, Господи, гласа ми, когато викам; смили се също над мен и ми отговори.

Псалми 34:6Този сиромах извика; и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави.

приближаване към Бога

Псалми 73:28Но за мен е добре да се приближа към Бога; Теб, Господи Йехова, направих прибежището си, за да възгласявам всички Твои дела.

Евреи 10:22 – Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода;

викане към небето

2 Летописи 32:20Затова цар Езекия и пророк Исайя, Амосовият син, се помолиха и викаха към небето.

умоляване на Господа

Изход 32:11 – Тогава Моисей се помоли на Йехова, своя Бог: Господи, защо пламва гневът Ти против народа Ти, който си извел от Египетската земя с голяма сила и мощна ръка?

търсене на Бога

Йов 8:5 – Ако ти прилежно би потърсил Бога, ако би се помолил на Всемогъщия.

търсене лицето на Господа

Псалми 27:8Когато Ти каза: Търсете лицето Ми, моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.

отправяне на молба

Йов 8:5 – Ако ти прилежно би потърсил Бога, ако би се помолил на Всемогъщия.

Еремия 36:7Дано принесат молба пред Господа и се върнат всеки от лошия си път; защото големи са гневът и яростта, които Господ е произнесъл против този народ.