Описания за новорождението

ново творение

2 Коринтяни 5:17Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.

Галатяни 6:15Защото в Христос Исус нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.

Ефесяни 2:10Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

нов живот

Римляни 6:4Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

духовно възкресение

Римляни 6:4-6 Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото; като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха.

Ефесяни 2:1 – И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове.

Ефесяни 2:5 – Даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени).

Колосяни 2:12 – Погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.

Колосяни 3:1 – И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога.

ново сърце

Езекиил 36:26Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

нов дух

Езекиил 11:19Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре в тях нов дух; и като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам крехко сърце.

Римляни 7:6 – Но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона; така че ние служим по нов дух, а не по старата буква.

обличане на новия човек

Ефесяни 4:24 – И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.

вътрешния човек

Римляни 7:22Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон.

2 Коринтяни 4:16Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.

обрязване на сърцето

Второзаконие 30:6Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.

Римляни 2:29 – А юдеин е този, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога.

Колосяни 2:11В Него бяхте и обрязани с обрязване, извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло.

участване в божественото естество

2 Петрово 1:4 – Чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света.

окъпване и обновяване

Тит 3:5Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.