Описания за щастието на нечестивите

е ограничено до този живот

Псалми 17:14 – От хора, Господи, с ръката Си, от светските хора, чийто дял е в този живот и чийто корем пълниш със съкровищата Си; които са наситени с деца и останалия си имот оставят на внуците си.

Лука 16:25Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както и Лазар – злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.

е кратко

Йов 20:5 – Че тържеството на нечестивите е кратковременно и радостта на безбожния е минутна?

е несигурно и непостоянно

Лука 12:20А Бог му каза: Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, на кого ще бъде?

Яков 4:13Слушайте сега, вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще останем там една година и ще търгуваме, и ще спечелим.

Яков 4:14 – Когато вие не знаете какво ще бъде утре. Какво е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява за малко и после изчезва.

е суетно

Еклисиаст 2:1Аз казах на сърцето си: Ела сега, да те опитам с веселба, затова се наслаждавай с блага; и, ето, и това беше суета.

Еклисиаст 7:6 – Защото какъвто е шумът на тръните под котела, такъв е смехът на безумния. И това е суета.

е засенчено от завист

Естир 5:13Обаче всичко това не ме задоволява, докато гледам юдеина Мардохей да седи при царската порта.

често е прекъснато от Божия съд

Числа 11:33А докато месото беше още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против народа и Господ порази народа с много голяма напаст.

Йов 15:21Ужасни гласове има в ушите му, че като е в спокойствие, ще го нападне изтребителят.

Псалми 73:18-20Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустение! Съвършено биват довършвани от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им.

Еремия 25:10-11При това ще направя да престане между тях гласът на веселието и гласът на радостта, гласът на младоженеца и гласът на невястата, шумът на мелницата и светенето на светилото. И цялата тази земя ще бъде пуста и за учудване; и тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години.

води до скръб

Притчи 14:13Даже и сред смеха сърцето си има болката и краят на веселието е тегота.

води до безразсъдност

Исая 22:13Но ето радост и веселие, клане на говеда и овце, ядене на месо и пиене на вино! И казват: Да ядем и да пием, защото утре ще умрем.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.