Относно вечният живот светиите

Имат обещания за 

1 Тимотей 4:8 – Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.

2 Тимотей 1:1 – Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, за прогласяване обещания живот, който е в Христос Исус,

Тит 1:2 – в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,

1 Йоан 2:25 – И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот.

Имат надежда за 

Тит 1:2 – в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,

Тит 3:7 – така, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.

Могат да имат увереност за

2 Коринтяни 5:1 – Защото знаем, че ако се разруши земният ни дом, телесното ни жилище, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.

1 Йоан 5:13 – Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.

Ще пожънат, чрез Духа 

Галатяни 6:8 – Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.

Ще наследят 

Матей 19:29 – И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.

Чакат Божията милост да ги доведе до 

Юда 1:21 – пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.

Трябва да хванат 

1 Тимотей 6:12 – Подвизавай се в доброто войнстване на вярата; хвани се за вечния живот, за който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.

1 Тимотей 6:19 – да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.

Са пазени за 

Йоан 10:28 – И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

Йоан 10:29 – Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.

Ще възкръснат за 

Данаил 12:2 – Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят – едни за вечен живот, а други – за срам и вечно презрение.

Йоан 5:29 – и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

Ще влязат в 

Матей 25:46 – И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.

Ще царуват във

Данаил 7:18 – Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството довека и до вечни векове.

Римляни 5:17 – И ако поради прегрешението на един смъртта се възцари чрез него, единия, то много повече онези, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос.