Предмети на Божиите обещания

Христос

2 Царе 7:12-13  – Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще излезе от чреслата ти, и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до века.

Деяния 13:22-23  – И него като отстрани, издигна им за цар Давид, за когото свидетелства, като каза: „Намерих Давид, Есеевия син, човек според сърцето Ми, който ще изпълни цялата Ми воля.“ От неговото потомство Бог според обещанието Си издигна на Израил Спасител, Исус.

Святия Дух

Деяния 2:33 И така, като се възвиси отдясно на Бога[2] и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

Ефесяни 1:13 в Когото и вие, като чухте словото на истината, т. е. благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свят Дух.

благовестието

Римляни 1:1-2Павел, слуга на Исус Христос, призован за апостол, отделѐн да проповядва благовестието от Бога (което отнапред Той беше обещал чрез пророците Си в святите Писания)

живот в Христос

2 Тимотей 1:1 Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, за прогласяване обещания живот, който е в Христос Исус.

венецът на живота

Яков 1:12 Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.

вечен живот

Тит 1:2 – в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже

1 Йоаново 2:25 – И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот.

сегашния живот

1 Тимотей 4:8 – Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.

осиновление

2 Коринтяни 6:18 – и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.

2 Коринтяни 7:1 – И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога.

закрила в трудности

Исая 43:2 -Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките – те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали.

благословение

Второзаконие 1:11 – (Господ, Бог на бащите ви, да ви умножи хиляда пъти повече, отколкото сте сега, и да ви благослови, според както ви е обещал!)

прощение на греховете

Исая 1:18 – Елате сега, за да разискваме, казва Господ; ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла въ̀лна.

Евреи 8:12 – Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече.“

влагане на закона в сърцата

Еремия 31:33 -Но ето завета, който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ;

Евреи 8:10 – Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом: След онези дни, казва Господ, ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ.

второто идване на Христос

2 Петрово 3:4 – Къде е обещаното Му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието.

ново небе и нова земя

2 Петрово 3:13 – А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

влизане в почивка

Исус Навиев 22:4 – И сега Господ, вашият Бог, успокои братята ви, както им беше обещал; затова, върнете се сега и идете по шатрите си в земята, която притежавате, която Господният слуга Моисей ви даде отвъд Йордан.

Евреи 4:1 – И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.