Примери за неправеден гняв

Каин

Битие 4:5 – а към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

Битие 4:6 – И Господ каза на Каин: Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти?

Исав

Битие 27:45 – докато премине от тебе гневът на брат ти и той забрави това, което си му сторил; тогава ще пратя да те доведат оттам. Защо да се лиша и от двама ви в един ден?

Симеон и Левий

Битие 49:5-7 – Симеон и Левий са братя; оръдия на насилие са мечовете им. В съвета им да не участваш, душо моя; към събранието им да не се присъединиш, славо моя, защото в гнева си убиха хора и в упорството си прерязаха жилите на волове. Проклет гневът им, защото беше свиреп, и яростта им, защото беше жестока! Ще ги разделя в Яков и ще ги разпръсна в Израил.

Моисей

Числа 20:10 – и като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вие, бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара?

Числа 20:11 – Тогава Моисей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода и обществото и добитъкът им пиха.

Валаам

Числа 22:27 – И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаам; а Валаам се разлюти и я удари с тоягата си.

Саул

1 Царе 20:30 – Тогава гневът на Саул пламна против Йонатан и той му каза: Развратени и отстъпни сине, не зная ли, че ти си избрал Есеевия син за срам на теб и за срам на майчината ти голота?

Ахав

1 Царе 21:4 – И свещеникът отговори на Давид: Нямам останал нито един обикновен хляб; но има осветени хлябове – ако момците са се въздържали поне от жени.

Нееман

4 Царе 5:11 – А Нееман се разгневи и си отиде, като казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане и ще призове името на своя Бог, ще положи ръката си върху мястото и така ще изцери прокажения.

Аса

2 Летописи 16:10 – При това Аса се разгневи на ясновидеца и го хвърли в затвор, защото се разсърди против него за думите му. И в същото време Аса притесни някои от народа.

Озия

2 Летописи 26:19 – А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, се разяри; и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния олтар.

Аман

Естир 3:5 – Когато Аман видя, че Мардохей не се навеждаше, нито му се кланяше, Аман се изпълни с ярост.

Навуходоносор

Данаил 3:13 – Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисах и Авденаго. И докараха тези хора пред царя.

Йона

Йона 4:4 – А Господ каза: Правилно ли е да негодуваш?

Ирод

Матей 2:16 – Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се много и прати да погубят всички момченца във Витлеем и във всичките му околности, на две години и по-малки, според времето, което внимателно беше разучил от мъдреците.

Юдеите в Назарет

Лука 4:28 – Като чуха това всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв.

Първосвещеникът и другите свещеници

Деяния 5:17 – Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, които съставляват садукейската секта, и, изпълнени със завист,

Деяния 7:54 – А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха със зъби към него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.