Примери за вяра

Числа 13:30 – Но Халев успокояваше народа пред Моисей, като казваше: Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.

Йов 19:25 –  Защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята;

Данаил 3:17 – Ако е така, нашият Бог, на Когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави;

Данаил 6:10 – А Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Йерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това.

Данаил 6:23 – Тогава царят се зарадва много и заповяда да извадят Даниил от рова. И когато Даниил беше изваден от рова, никаква повреда не бе открита у него, защото беше уповал на своя Бог.

Матей 16:16 – Симон Петър отговори: Ти си Христос, Син на живия Бог.

Лука 7:50 – Исус каза на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.

Йоан 1:49 – Натанаил му каза: Учителю, Ти си Божият Син, Ти си Израилевият Цар.

Йоан 4:39 – И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.

Йоан 11:27 – Тя Му отговори: Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който идва в света.

Йоан 16:30 – Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.

Йоан 20:28 – Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой!

Деяния 6:5 – И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефан – мъж, пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия.

Деяния 6:7 – И Божието учение растеше и броят на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.

Деяния 8:37 – И Филип каза: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той отговори: Вярвам, че Исус Христос е Божият Син.

Деяния 11:24 – Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.

Деяния 13:12 – Тогава управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господнето учение.

Деяния 16:31 – А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш – ти и домът ти.

Деяния 16:34 – И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза; и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.

Римляни 1:8 – Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.

Колосяни 1:4 – понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии),

1 Солунци 1:3 – като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.

2 Тимотей 1:5 – Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе.

2 Тимотей 4:7 – Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих;

Евреи 11:4 – С вяра Авел принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му; и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори.

Евреи 11:5 – С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога.

Евреи 11:7 – С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.

Евреи 11:8 – С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива.

Евреи 11:17 – С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син,

Евреи 11:20 – С вяра Исаак благослови Яков и Исав – даже за бъдещите неща.

Евреи 11:21 – С вяра Яков, на умиране, благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си.

Евреи 11:22 – С вяра Йосиф, на умиране, спомена за излизането на израилтяните и даде поръчка за костите си.

Евреи 11:24 – С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря.

Евреи 11:27 – С вяра той напусна Египет, без да се бои от царския гняв, и остана твърд, сякаш виждаше Невидимия.

Евреи 11:31 – С вяра Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир.

Евреи 11:32 – И какво повече да кажа? Защото няма да ми стигне времето да приказвам за Гедеон, Варак, Самсон и Ефтай, за Давид, още за Самуил и пророците,

Евреи 11:33 – които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове,

Евреи 11:39 – Но всички тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието,