Примери за завист

Каин

Битие 4:5 – А към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

филистимците

Битие 26:14Той придоби овце, придоби и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха.

синовете на Лаван

Битие 31:1 – А Яков чу думите на Лавановите синове, които казваха: Яков отне целия имот на баща ни и от бащиния ни имот придоби цялото това богатство.

братята на Йосиф

Битие 37:11И братята му му завидяха, а баща му запомни тези думи.

Исус Навин

Числа 11:28Тогава Исус, Навиновият син, служителят на Моисей, един от неговите избрани, проговори: Господарю мой, Моисей, забрани им.

Числа 11:29А Моисей му отвърна: Завиждаш ли за мене? Дано целият Господен народ бъдат пророци, за да сложи Господ Духа Си на тях!

Аарон и компания

Числа 12:2Само чрез Моисей ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? И Господ чу това.

Корей и компания

Числа 16:3И така, събраха се против Моисей и против Аарон и им казаха: Стига ви толкова! Цялото общество е свято, всеки един от тях, и Господ е сред тях. А защо възвисявате себе си над Господнето общество?

Псалми 106:16Също и на Моисей те завидяха в стана и на Господния светия Аарон.

Саул

1 Царе 18:8А Саул се разсърди много и тези думи го оскърбиха, и каза: На Давид отдадоха десетки хиляди, а на мене дадоха хиляди; и какво му липсва още освен царството?

Санавалат и компания

Неемия 2:10А когато аронецът Санавалат и слугата Товия, амонецът, чуха това, се оскърбиха твърде много затова, че е дошъл човек да се застъпи за доброто на израилтяните.

Аман

Естир 5:13Обаче всичко това не ме задоволява, докато гледам юдеина Мардохей да седи при царската порта.

едомците

Езекиил 35:11 – Затова, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, ще постъпя според гнева и завистта, която си показал поради омразата си към тях; и ще им бъда познат, когато те съдя.

вавилонските князе

Данаил 6:3В това време този Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.

Данаил 6:4Тогава князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниил относно делата на царството; но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка или вина.

главните свещеници

Марк 15:10 – Понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали?

юдеите

Деяния 13:45А юдеите, като видяха множествата, се изпълниха със завист, опровергаваха това, което говореше Павел, и хулеха.

Деяния 17:5Но юдеите, подбудени от завист, взеха със себе си неколцина лоши мъже от мързеливците по пазара и като събраха тълпа, размиряваха града; и нападнаха Ясоновата къща, като търсеха Павел и Сила, за да ги изведат пред народа.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.