Радостта и светиите

обещана на светиите

Псалм 132:16 – Ще облека и свещениците му със спасение; и светиите му ще възклицават от радост.

Исая 35:10 – Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион; вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие; а скръб и въздишка ще се отдалечат.

Исая 55:12 – Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир; планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце.

Исая 56:7 – и тях ще доведа в святия Си хълм и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом; всеизгарянията им и жертвите им ще Ми бъдат благоугодни на жертвеника Ми, защото домът Ми ще се нарече молитвен дом на всички племена.

приготвена за светиите

Псалм 97:11 – Светлина се сее за праведния и веселие – за онези, които са с прави сърца.

ще бъде тяхната окончателната награда в съдния ден

Матей 25:21 – Господарят му каза: Хубаво, ти си добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.

светиите са насърчени да се радват

Псалм 32:11 – Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце.

Филипяни 3:1 – Освен това, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.

скърбите на светиите са последвани от

Псалм 30:5 – Защото гневът Му е само за една минута, а благоволението Му е за цял живот. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост.

Псалм 126:5 – Онези, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат.

Исая 35:10 – Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион; вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие; а скръб и въздишка ще се отдалечат.

Йоан 16:20 – Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост.

светиите пораждат радост в своите стареи

Филипяни 2:2 – направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени.

Филимон 1:20 – Да, брате, нека имам тази печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христос.

щедрост към Божието дело произвежда радост у светиите

1 Летописи 29:9 – Тогава народът се зарадва, защото жертваха усърдно, понеже с цяло сърце принасяха доброволно на Господа; също и цар Давид се зарадва твърде много.

1 Летописи 29:17 – И зная, Боже мой, че Ти изпитваш сърцето и че благоволението Ти е в правдата. С правотата на сърцето си аз принесох доброволно всичко това; и сега с радост видях, че и Твоят народ, който присъства тук, принася на Тебе доброволно.

трябва да служат на Бога с

Псалм 100:2 – Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост.

трябва да провеждат богослуженията с

Ездра 6:22 – и празнуваха празника на безквасните хлябове седем дни с веселие; защото Господ ги развесели, като беше обърнал към тях сърцето на асирийския цар, за да укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.

Псалми 42:4 – Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това – как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом с глас на радост и на хваление, с множеството, което празнуваше.

трябва да имат, във всичките си занимания

Второзаконие 12:18 – а пред Господа, твоя Бог, да ги ядеш – на мястото, което Господ, твоят Бог, избере: ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е вътре зад портите ти; и да се веселиш пред Господа, твоя Бог, във всичко, приготвено от ръката ти.

ще им бъде дадена огромна от Бога

1 Петрово 4:13 – но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава.

Юда 1:24 – А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни в радост пред Своята слава,

при Христовото пришествие

1 Петрово 4:13 – но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава.

се молят за възстановяване на

Псалм 51:8-12 – Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си строшил. Отвърни лицето Си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене, да не ме отхвърлиш от присъствието Си, нито да отнемеш от мене Святия Си Дух. Върни ми радостта на спасението Си; и освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

Псалм 85:6 – Не искаш ли пак да ни съживиш, за да се радва Твоят народ в Тебе?

дават, на наскърбените

Йов 29:13 – Благословението от този, който беше близо до загиване, идваше за мен; и аз веселях сърцето на вдовицата.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.