Радостта на светиите е

е тяхната сила

Неемия 8:10 – Тогава им каза: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят на Господа; и не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила.

в Бога

Псалми 89:16  – В Твоето име се радват всеки ден и с правдата Ти се въздигат;

Псалми 149:2 – Нека се весели Израил за Създателя си; нека се радват сионовите синове за Царя си.

Авакум 3:18 – пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си.

Римляни 5:11 – И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.

в Христос

Лука 1:47 – и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой.

Филипяни 3:3 – защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христос Исус, и не уповаваме на плътта.

в Святия Дух

Римляни 14:17 – Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.

поради избирането им

Лука 10:20 – Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а се радвайте, че имената ви са написани на небесата.

поради спасението

Псалми 21:1 – Господи, в Твоята сила ще се весели царят; и колко много ще се радва в избавлението Ти!

Исая 61:10 – Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда – като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец и като невеста, накитена с украшенията си.

за избавление от окови

Псалми 105:43 – Така изведе народа Си с веселие, избраните Си – с пеене.

Еремия 31:10-13 – Слушайте, народи, словото Господне и известете в далечните острови, като кажете: Който разпръсна Израил, Той ще го събере и ще го опази, както овчарят стадата си. Защото Господ е изкупил Яков, изкупил го е от ръката на по-силния от него. И те ще дойдат и ще пеят върху височината на Сион, и ще се стекат към благата Господни – към житото, виното и дървеното масло и към рожбите на овцете и на говедата; душата им ще бъде като напоявана градина и те няма да изнемощеят вече. Тогава ще се зарадва девицата в хорото и юношите и старите заедно; защото Аз ще превърна жалеенето им в радост и ще ги утеша, и ще ги развеселя след скръбта им.

за проявление на Божията добрина

2 Летописи 7:10 – На двадесет и третия ден от седмия месец царят изпрати народа в шатрите му с радостни и весели сърца за благостите, които Господ беше показал към Давид, Соломон и народа Си Израил.

за временни благословения

Йоил 2:23-24 – И така, радвайте се и вие, сионови деца, и се веселете в Господа, вашия Бог; защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви излива дъжд – есенен и пролетен – в първия месец. Харманите ще се напълнят с жито и линовете ще преливат от вино и масло.

заради достъп до благодатта

Исая 12:3 – Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението.

за Божествена закрила

Псалми 5:11 – Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе; винаги ще се радват, защото Ти си им покровител; и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име.

Псалми 16:8-9 – Винаги слагам Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми,
а още и плътта ми ще пребивава в увереност.

за Божествена подкрепа

Псалми 28:7 – Господ е сила моя и щит мой; на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна; затова се развесели сърцето ми и с песните си ще Го възхваля.

Псалми 63:7 – понеже Ти си бил помощ за мен и под сянката на Твоите криле ще се радвам.

за Христовата победа

Йоан 16:33 – Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.

за надеждата на славата

Римляни 5:2 – посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава.

за успеха на благовестието

Деяния 15:3 – И те, изпратени от църквата, минаваха през Финикия и през Самария, като разказваха за обръщението на езичниците и доставяха голяма радост на всички братя.

голяма

Захария 9:9 – Радвай се много, сионова дъще; възклицавай, йерусалимска дъще; ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да! На осле, рожба на ослица.

Деяния 8:8 – така че настана голяма радост в онзи град.

Псалми 21:6 – защото си го поставил да бъде за благословение до века, развеселил си го с радост в присъствието Си;

Псалми 68:3 – А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога. Да! Нека тържествуват много.

изобилна

2 Коринтяни 8:2 – че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.

явна

Псалми 32:11 – Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце.

Лука 6:23 – възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така постъпваха с пророците.

неизразима

1 Петрово 1:8 – Когото обичате, без да сте Го видели; в Когото, като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

пълна със слава

1 Петрово 1:8 – Когото обичате, без да сте Го видели; в Когото, като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

непрестанна

2 Коринтяни 6:10 – като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

Филипяни 4:4 – Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се!

1 Солунци 5:16 – Винаги се радвайте.

със страхопочитание

Псалми 2:11 – Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет.

в надежда

Римляни 12:12 – Радвайте се в надеждата, в скръббъдете твърди, в молитва – постоянни.

в скръб

2 Коринтяни 6:10 – като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

в изпитания

Яков 1:2 – Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания

1 Петрово 1:6 – В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания,

при гонения

Матей 5:11-12 – Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мене; радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Лука 6:22-23 – Блажени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчват от себе си и ви оскърбяват, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син; възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така постъпваха с пророците.

Евреи 10:34 – Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.

в бедствия

Авакум 3:17-18 – Защото, ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си.

изразена в химни

Ефесяни 5:19 – и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си

Яков 5:13 – Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.