Адма

Един от четирите града в полето Сидим, изгорен с огън от небето и вероятно покрит от Мъртво море – Бит. 14:2; 19:24,25; Ос. 11:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.