Адма

Един от четирите града в полето Сидим, изгорен с огън от небето и вероятно покрит от Мъртво море – Бит. 14:2; 19:24,25; Ос. 11:8.