Агар

Египтянка, робиня в дома на Сара – Бит. 16:1. Сара, която била бездетна, според тогавашния обичай позволила на Авраам да има Агар като своя жена, за да се сдобие чрез нея с деца. Описанието на живота на Агар е дадено в Бит. 16, 17 и 21гл. Иносказателно апостол Павел оприличава еврейската църква като поробена на обредните закони чрез Агар – робинята на Авраам, а църквата на Христос свободна от това робство чрез Сара, истинската жена на Авраам – Гал. 4:24. Агар се почита много от арабите, които се считат за нейни потомци.