Агар

Египтянка, робиня в дома на Сара – Бит. 16:1. Сара, която била бездетна, според тогавашния обичай позволила на Авраам да има Агар като своя жена, за да се сдобие чрез нея с деца. Описанието на живота на Агар е дадено в Бит. 16, 17 и 21гл. Иносказателно апостол Павел оприличава еврейската църква като поробена на обредните закони чрез Агар – робинята на Авраам, а църквата на Христос свободна от това робство чрез Сара, истинската жена на Авраам – Гал. 4:24. Агар се почита много от арабите, които се считат за нейни потомци.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.