Ахио

Син на Авинадав, който вървял пред Божия ковчег по пътя за Ерусалим от бащиния си дом – 2Цар. 6:3-7. Виж Оза.