Алмон-дивлатаим

Един от становете (лагерите) на израилтяните по пътят им от планината Ор към полетата на Моав – Чис. 33:46. Това място сега е неизвестно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.