Амаличани

Силен народ, който населявал Камениста Арабия, между Мъртво и Червено море. Не можем да определим местообиталището им, само е явно, че са живели на юг от Палестина, между планината Сиир и границата на Египет. Изглежда не са владели много градове, въпреки, че се споменава за един град – 1Цар. 15:5. По принцип живеели като скитници в пещери или в шатри, както живеят днес Бедуините. Израилтяните току що били преминали през Червено море и амаличаните ги нападнали в пустинята Рафидим, и избили онези от тях, които от слабост изостанали. За това нападение без причина срещу Божия народ, те са осъдени на изтребление – Из. 17:8-16. Те пак се опълчили срещу една част от израилтяните на границата на Обетованата земя – Чис. 14:45, но след 400 години Саул ги нападнал и разбил по повелението Господне – 1Цар. 15гл. А тези, които успели да избягат, са поразявани от Давид на няколко пъти – 1Цар. 27:8, 30:1; 2Цар. 8:12, и най-накрая са избити окончателно от Симеоновите синове по времето на Езекия – 1Лет. 4:43, и така се изпълнило пророчеството на Валаам – Чис. 24:20. Аман, последният от това поколение, за когото се споменава в Писанието, загинал както бащите си, като се стараел да унищожи целия Еврейски народ. Виж книгата Естир.