Амалик

Син на Елифаз и внук на Исав – Бит. 36:12. Не е известно дали в Библията се споменава за неговото потомство, понеже народът наречен Амаличани е съществувал дълго време преди него – Бит. 14:7; Чис. 24:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.