Амалик

Син на Елифаз и внук на Исав – Бит. 36:12. Не е известно дали в Библията се споменава за неговото потомство, понеже народът наречен Амаличани е съществувал дълго време преди него – Бит. 14:7; Чис. 24:20.