Аморейци

Народ, който произлиза от Амор – четвъртият син на Ханаан – Бит. 10:16. Отначало населяват планините на запад от Мъртво море, близо до Хеврон, но след това разширяват границите си и завладяват най-хубавите области на Моав и Амон на изток между потоците Явок и Арнон – Чис. 13:29, 21:21-31; И.Н. 5:1; Съд. 11:13. Мойсей взима тази земя от техния цар Сион. Земите, които аморейците владеели на западната граница на Йордан са дадени на Юдовото племе, а онези на източната граница на Йордан на Рувимовото и Гадовото племена. Името Амореец в Писанието се приема много често за Ханаанец – Бит. 15:16; Ам. 2:9. Виж Ханаанци.
С думите “Баща ти бе амореец, а майка ти хетейка” – Ез. 16:3, Бог напомня на евреите, че те не са по-достойни за божествената милост от най-лошите езичници, ханаанците.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.