Анер

I. Един от съюзниците на Авраам в преследването на Ходолгомор, и в избавлението на Лот – Бит. 14:13.

II. Град на Левитите в Манасия – 1Лет. 6:70.