Анер

I. Един от съюзниците на Авраам в преследването на Ходолгомор, и в избавлението на Лот – Бит. 14:13.

II. Град на Левитите в Манасия – 1Лет. 6:70.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.