Ангел

Първообразната дума и на еврейски и на гръцки, означава вестител – Мт. 11:10, и др. Тя се употребява, за да обозначи един обикновен вестител, за свещеници – Екл. 5:6, и даже за неодушевени предмети – Пс. 78:49, 104:4; 2Кор. 12:7. Под общият смисъл на вестител, думата ангел се употребява и за Христос, като велик Ангел или Вестител на завета – Мал. 3:1, и за служителите на евангелието му, надзирателите или ангелите на църквите – Отк. 2:1,8,12, и др. Най-добрите тълкуватели мислят, че думата ”ангели” в 1Кор.11:10 значи святи ангели, които присъствували в един особен смисъл в Християнските събрания, и от почитание към тях прилично било жените да имат на главите си белег на власт (покривало като знак за това, че са подчинени на една по-висока власт). Виж Було.
Но по принцип в Библията думата ангел се употребява за един род разумни същества, от един по-висок ранг от човека, които стоят около Божеството, и които той употребява като свои вестители или служители в управлението на света, и за благосъстоянието както на отделните хора, така също и на цялото човечество – Мт. 1:20, 22:30.
Те се безтелесни духове – Д.А. 7:30, и др., или имат духовни тела; нямат телесен състав както нашия, и не се различават по пол (мъжки или женски) – Мт. 22:30. Те са създадени без съмнение много преди този свят да е бил направен – Йов 38:7. Библията ги представя като безбройни – Дан. 7:10; Мт. 26:53; Лк. 2:13; Евр. 12:22,23, както и забележителни по сила и мощ – Пс. 103:20; 2Пет. 2:11; Отк. 5:2, 18:21, 19:17, и по деятелност – Съд. 13:20; Ис. 6:2-6; Дан. 9:21-23; Мт.13:49, 26:53; Д.А. 27:23; Отк. 8:13. Имат различни рангове – Ис. 6:2-6, Ез. 10:1; Кол. 1:16; Отк. 12:7. Тяхното име показва служението им в грижите в провидението на Бога за човеците, и Библията изобилства с истории, в които те видимо са участвали. В тази своя служба те действат като прости инструменти на Бога и изпълнители на заповедите Му – Пс. 91:11, 103:20; Евр. 1:14. Ние не трябва да се надяваме на тях, да им се покланяме или да им се молим – Отк. 19:10, 22:8,9. Въпреки, че нямаме основание да смятаме въз основа на Св. Писание, че всеки човек има свой личен ангел хранител, то учи много ясно, че ангелите служат на всеки истински християнин – Мт. 18:10; Лк. 16:22; Евр. 1:14; те се грижат много за спасението на хората – Лк. 2:10-12; 15:7,10; 1Пет. 1:12, и ще участват заедно със светиите в вечното небесното блаженство – Евр. 12:22.
Онези ангели, “които не опазиха своето достойнство” – Юда 6ст., паднали в грях и се повдигнали против Бога, се наричат ангели на Сатана или на Дявола – Мт. 25:41; Отк. 12:9. Те са представени като такива, които са “хвърлени в преизподнята и вардени за съд” – 2Пет. 2:4. Виж също Съборище и Архангел.
На някои места в Стария Завет под названието Ангел Господен можем да разбираме, че става дума за Христос, който същевременно е и вестител от Отца и Бог. Виж Бит. 16:7-13, 22:11-18, 31:11-13, 32:24-30; Из. 3:2-6,14, 23:20; Съд. 2гл., 13:16-22; Д.А. 7:30-38. Така Христос се явява като същия Бог и представител на Отца, както в Стария, така и в Новия Завет. Виж и Ис. 63:9.