Асханаз

Син на Гомер и внук на Яфет – Бит. 10:3. Земята, която била населявана от потомците му се споменава в Еремия – Ер. 51:27, заедно с Мини и Арарат, области в Армения.