Асханаз

Син на Гомер и внук на Яфет – Бит. 10:3. Земята, която била населявана от потомците му се споменава в Еремия – Ер. 51:27, заедно с Мини и Арарат, области в Армения.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.