Асир

Осмият син на Яков и втория на Зелфа – Бит. 30:13, 35:26. Когато израилтяните влезли в Ханаан, племето на Асир било пето по ред, което имало 53 400 души. Асировото наследие било покрай Приморието, като обхващало Ливан и Сидон на Север, Кармил и племето на Исахар на юг и Завулоновото и Нефталимовото на изток. То изобилствало с жито, вино, дървено масло и руди – Бит. 49:20; Вт. 33:24,25. Не е неизвестно каква площ е обхващало от Финикийското приморие – И.Н. 19:25,28, но Асировите синове не били в състояние да изгонят ханаанците и живели отчасти между тях – Съд. 1:31,32. За тях се споменава отчасти в историята на Давид – 1Лет. 12:36, и на Езекия – 2Лет. 30:11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.