Авейци

Потомци на Ханаан, които населяваха една част от приморието на Палестина, от Газа към Египетската река, но били изгонени и почти изтребени от филистимците или кафторците преди Мойсей – Вт. 2:23. Обаче някои от тях останали до времето на Исус Навиев – И.Н. 13:3. За тях се смята, че са били същите евейци, от които са намерени следи в Ханаанската земя – Бит. 34:2; И.Н. 9:7; 11:3.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.