Авиатар

Син на Ахимелех и десетия първосвещеник на евреите. Когато Саул изпратил бързоходци в Ноб, за да убият всичките му свещеници, Авиатар, който бил младеж, избягал в пустинята при Давид – 1Цар. 22:11 – 23, и служел при него като свещеник – 1Цар. 23:9; 30:7. След възкачването на Давид на престола, той бил потвърден на първосвещеническата служба, и помогнал да се възкачи Божия ковчег в Ерусалим – 1Лет. 15:11,12. По времето на въстанието на Авесалом, останал верен на Давид – 2Цар. 15:35, но след това се подвел и тръгнал след Адония, и с това предал приятеля си – царя в старостта му. Щом се възкачил на престола, Соломон отнел свещеничеството на Авиатар, и го изпратил в Анатот – 3Цар. 2:26,27. Така се изпълнило словото на Бога, което било изговорено за Илиевия дом преди 150 години – 1Цар. 2:27-36. Саул прехвърлил първосвещеническия сан от рода на Итамар, от който бил Илий на рода на Елеазер, като поставил Садок за първосвещеник. Така в Израил имало едновременно двама първосвещеници: Авиатар – първосвещеник при Давид, и Садок – първосвещеник при Саул. Това двойно първосвещенство продължило от смъртта на Ахимелех до възцаряването на Соломон, след което на тази служба останал само Садок и след него онези, които били от неговия род.
Изправяме се пред трудност когато четем 3Цар. 2:27, където се казва, че Соломон сваля Авиатар от свещеническата служба, когато от друга страна се казва във 2Цар. 8:17; 1Лет. 18:16, 24:3,6,31, че Ахимелех синът на Авиатар е първосвещеник заедно със Садок. Най-приемливото разрешение на това различие е, че и бащата и синът са се наричали Ахимелех и Авиатар, нещо което било често срещано сред евреите. Виж Авигея. По този начин също можем да разрешим противоречието, което се появява в Марк 2:26, където се казва, че Авиатар е дал на Давид хляба, предназначен за жертва – цитат от 1Цар. 21:1-6, където е записано Ахимелех.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.