Авихаила

Жена на Ровоам – цар на Юда (2Лет. 11:18), “дъщеря” – т.е. потомка на Елиав – Давидовия брат.