Бесозапитвачка

Най-доброто тълкование на тази дума в Библията, се дава в разказа за Ендорската бесозапитвачка. Тя била известна като бесозапитвачка, и уж можела да извиква душите на умрелите от духовния свят, и да разговаря с тях. От това е явно, че главната черта на бесозапитването, било мнимо общение с бесовете и духовете на умрелите. В това отношение то е еднакво със сегашното чародейство, и всяко осъждение произнесено против бесозапитването в Библията, също така се отнася за днешното чародейство, и всяко подобно общение с духове и бесове.

Към бесозапитването, старите бесозапитвачи прибавяли и баене, и гадаене, и претендирали, че могат да управляват тайните сили на природата, небесните тела и пр. За да скрият привидното си общение с духовете, те употребявали билки, кадене, химични познания и всякаква друга тайнствена хитрост, която би могла да заблуди или вдъхне страх в суеверните. Хитростите им са сходни с онези, които са забранени във Вт. 18:10,11, “да не се намира между тебе никой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите”. От тези стихове се вижда, че както днес така и по времето на Мойсей са съществували всякакъв вид суеверия. Тези, които са запознати с културата на днешните Сирия и Арабия, ни информират, че стари и млади от всички народности вярват в силата на “лоши очи”, на магии, уроки, амулети, и изгонване на бесове; и че тези суеверия упражняват свръхестествено влияние върху източния живот. Даже днешният месмеризъм (животински магнетизъм) има съответствието си с тъмните магьоснически умения на Изток, което като други съществуващи суеверия се е практикувало от незапомнени времена.

Такива глупости и суеверия са строго забранени от Библията, и според Еврейският закон много от тях се наказвали със смърт. Всички те са идолопокроннически (нямат връзка с истинския Бог), и търсят помощ от други източници. Колкото повече хората не уповават на Всемогъщия, и не се покоряват разумно и от сърце на волята Му, толкова повече тези суеверия вземат връх. Онзи, който се бои от Бога, не трябва от нищо друго да се бои, а не като Саул, който като бягаше от Бога не намери отникъде помощ и утеха. Виж. Ендор и Магьосник.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.