Благодат (благоволение, милост)

Божествената благодат е любовта и милостта, които даром и незаслужено Бог дава на грешните в спасението им чрез Исус Христос – Йн. 1:17, 3:16; Рим. 3:24-26. Хората чрез Бога намират опрощение на греховете си само по благодат, чрез изкупителната кръв на Господ Исус Христос.
Божията благодат е източникът, от който идва цялото спасение – Рим. 11:6; 2Тим. 1:9. Благодатта на нашия Господ Исус Христос, и тази на Святия Дух са неотменими части на благодатта на Отец. Благодатта на хората, или истинната святост – 2Пет. 3:18, са капки от изворът на божествената благодат.