Бодили и Тръни

Под тези имена и под думите къпини, и коприва се разбира многочислените досадителни растения – Бит. 3:18. Такива растения са били знак на пустош – Пр. 24:31, и много пъти са се употребявали като средство за горене – Пс. 58:9; Екл. 7:6, Ис.33:12, за плетове – Ос. 2:6. Има селце, което е разположено в Ерихонското поле, и е оградено сега с плет, който го пази от Арабските ездачи. Един пътник като пътувал по полето, където Гедеон заплашвал Сокхотските князе, че ще разкъса плътта им с тръни и глогове, съзрял такива бодливи растения, някои от които излизали над главата му, когато бил на кон – Съд. 8:7. Много малко от Еврейските имена могат да се приложат с точност на някои от разнообразните бодливи растения, които растат сега в Сирия. Венецът от тръни, който eвреите сложиха на главата на Спасителя, с цел да го поругаят, се предполага, че е бил изплатен от дървото Ziziphus Spina Christi, на което листата са тъмни и лъскави, и валчестите му и жилави стъбла са покрити с остри трънчета – Мт. 27:29; Йн. 19:2,3. Павловият “трън в плътта” – 2Кор. 12:7-10, изглежда е бил някоя телесна немощ, която не е благоприятствала на публичното му служение. Сравни с Гал. 4:13,14; 2Кор. 10:10.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.