Богове

В Св. Писание на някои места се срещат думите бог и богове, които показват величието или йерархията на някои създания, каквито са ангелите, или на съдии и градоначалници – Из. 22:20,28; Пс. 86:8, 97:7, или на немите богове на езичниците. Тези езически богове са били многочислени. От обожаемите предмети в природата, на първо място се поставяли слънцето, месецът и стихиите. Всичко, което страхът, похотта, злобата, гордостта, и въобще страстите внушавали, се почитало като свято и се обожавало от езическите народи. В Индия броят на боговете днес достига до милиони.