Цефнат-Панеах (спасение на века)

Египетско име дадено на Йосиф от Фараона, за възпоминание на спасението, което стана чрез него – Бит. 41:45.