Цефнат-Панеах (спасение на века)

Египетско име дадено на Йосиф от Фараона, за възпоминание на спасението, което стана чрез него – Бит. 41:45.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.