Четверовласник

„Четверовласник” точно обозначава „управителя на четвътата част от една държава или област”, но в Новия Завет е един титул, който се дава на онези, които управляват каквато и да е част от едно царство или област, с власт подчинена само на Римските императори. Така Ирод Велики и брат му, бяха по едно време назначени от Антоний четверовластници на Юдея. След смъртта си, Ирод Велики остави половината от царството си на Архелай с титулът „областен управител”, а другата половина се раздели между другите му двама синове, (Ирод Антипа и Филип), с титулът „четверовластници”. Виж Ирод. И за Лисаний се казва, че е бил четверовластник в Авилиния – Лк. 3:1. За Ирод Антипа се говори в Мт. 14:1; Лк. 3:19, 9:7; Д.А. 13:1, че бил четверовластник. Като властта на четверовластниците била сходна с царската власт, затова Ирод се нарича „цар” – Мт. 14:9; Мк. 6:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.