Чист

В Св. Писание, тези думи често се употребяват в обреден смисъл; Мойсеевият закон ги приспособява към някои животни и към някои човеци в известни случаи – Лев. 11-15гл.; Чис. 19гл.; Вт. 14гл. Още преди потопа различавали чисти и нечисти животни – Бит. 7:2, и този закон се е пазил и по времето на Христос, но Евангелието го е унищожило – Д.А. 10:9-16.

Евреите ставали нечисти по много начини, волно или неволно. За да се очистят от обредните нечистотии, им е било заповядано да се окъпят по веднъж или повече пъти в баня, и да принасят жертви на Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.