Цин

Една пустиня на южните предели на Ханаан, и на запад от Едом – Чис. 34:3-4. Тя е била част от голямата пустиня Фаран – Чис. 13:26, и на североизточната й част е бил разложен град Кадис-варни, достопаметен със смъртта на Мариам, с изпращането на дванадесетте съгледвачи в Ханаан, с роптанието на израилтяните, с канарата, която пусна вода, и с неправедният Мойсеев гняв – Чис. 13:21, 20:1-13, 27:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.