Дамаск

Най-главния град в Сирия. За него се споменава за пръв път в Бит. 14:15 и 15:2, и може би той е най-стария град на света. Този град е бил разположен на река Барада, която в старо време се е наричала Хрисороас, в едно прекрасно и плодородно поле на изток и югоизток от Анти-Ливан. Виж Авана. Това поле е около петдесет мили в диаметър: на юг и изток се е простирало до Арабската пустиня, а в другите посоки е било оградено с планини. Земята около Дамаск и на север от Дамаск, може би заедно с долината между Ливан и Анти-Ливан, се нарича в Св. Писание “Дамаскова Сирия” – 2Цар. 8:5,6, а Страбон я нарича Селесирия. Този град първо е имал свои царе, а след това е превзет от Давид – 2Цар. 8:5,6 и Еровоам II – 4Цар. 14:28. Историята на тогавашния Дамаск се среща в Летописите за Нееман, Венадад, Азаил и Расин. По-късно Дамаск е покорен от Теглат-Феласар – 4Цар. 16:9, а след него е бил подчинен на асирийците, вавилонците, персите, селевките и римляните. В дните на апостол Павел, Дамаск е под властта на Арета (цар на Камениста Арабия). По това време градът е толкова препълнен с евреи, че според еврейския историк Йосиф, Нерон заповядал да избият наведнъж десет хиляди евреи. Дамаск е достопаметен за християните поради чудното обръщение към християнството на най-ревностния Христов служител, апостол Павел – Д.А 9 и 22 гл. От 1506г. след Р.Х., Дамаск е под властта на турците, той е главен град на Дамаския пашалък, и има население около сто и петдесет хиляди души. Турците го наричат Шам. Хората на изток наричали Дамаск “Земен рай”, и съществува предание, че Мохамед не приел да влезе в този рай, страхувайки се да не загуби небесния. Дамаското поле се напоява добре. Окото на пътешественика се очарова от изгледа на този град, когато види раззеленените градини, извори и гори сред пустинята. Дамаск е един източен град в истинския смисъл на думата. Общите му сгради и тържищата му са хубави, къщите му, дори отвън и да нямат хубав изглед, отвътре са разкошно украсени. Неговото местоположение го е направило търговски град от самото му основаване – Ез. 27:18. Шамските копринени и вълнени платове, и днес са прочути по целия свят. Както в старо време, така и днес от Дамаск, от време на време, тръгват кервани за далечни градове. Дамаск е главното средоточие, в което се събират поклонници за Мека. Една от улиците му и сега се нарича “Права”, тя може да е същата, за която се говори в Д.А. 9:11.