Дотан

Мястото където Йосиф е продаден на исмаиляните – Бит. 37:17, и където сирийците са поразени със слепота, по желанието на Елисей – 4Цар. 6:13. Дотан е бил разположен на керванския път между Сирия и Египет, около единадесет часа на север от Самария.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.