Дотан

Мястото където Йосиф е продаден на исмаиляните – Бит. 37:17, и където сирийците са поразени със слепота, по желанието на Елисей – 4Цар. 6:13. Дотан е бил разположен на керванския път между Сирия и Египет, около единадесет часа на север от Самария.