Еалон

I. Град на Дановото племе, назначен за левитите (синовете на Каат) – И.Н. 21:24; не далеч от Тамна, чиито земи филистимците превзели от Ахаз – 2Лет. 28:18. Той е бил разположен в един дол, не далеч от дола на Гаваон, около 14 мили на запад от Ерусалим, където се намира сегашното село Яло. Долът се простира на север, и е мястото, където Исус Навин заповядал на слънцето и на луната да застанат, и те му се покорили – И.Н. 10:12. След разделението на Израилевата земя на две царства, тъй като Еалон е близо до пределите, понякога се споменава като принадлежащ на Юда и Вениамин. Укрепен е от Ровоам – 2Лет. 11:10.

II. Част от Завулоновата земя, където Елон е пограбан – Съд. 12:12.