Едраи

Една от столиците на Васан. При Едраи Ог, Васанският цар и войските му са поразени – Чис. 21:33-35; Вт. 1:4, 3:1-4. После този град е даден на синовете на Махира, Манасиния син – И.Н. 13:31. Развалините на Едраи покриват едно голямо пространство. Това място е забележително в първите времена на християнството, и във времето на Кръстоносните походи. То сега се нарича Драа, и лежи на около тридесет и пет мили (56,33км.) на изток от устието на Галилейско море.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.