Ефрем

Вторият син на Йосиф, роден в Египет – Бит. 41:52. Въпреки, че е бил по-млад, той приел по-голямо благословение от дядо си Яков, и неговото племе е винаги преди Манасиевото – Бит. 48:8-20; Чис. 2:18-21. Ефремовата област в Ханаанската земя е била голяма и плодородна. Тя се е простирала от Средиземно море до Йордан, на север от Дановата и Вениаминовата части, и обхващала градовете Сило, Сихем, и др. Едно планинско бърдо, което я пресича, се нарича “Ефремова планина”. Това бърдо се простира и на юг в Юдовата област, като там се нарича “Юдови планини”. Самария, столицата на десетте Израилеви племена, е в Ефрем и затова името Ефрем много пъти се употребява в Библията за Израилевото царство – Ис. 11:13; Ер. 31:6, 50:19.

Дъбравата Ефрем, където Авесалом умрял, е на източната страна на Йордан, близо до Маханаим – 2Цар. 18:6-8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.