Елисей

Ученик и приемник на Илия, Израилев пророк през царуването на Йорам, Ииуй, Йоахаз и Йоас (903-836г., преди Р.Х.). Той е от Авелмеола. Орал на нивата си, когато Илия го повикал да го помаже за пророк – 3Цар. 19:16. Няколко години по-късно, Елисей вижда с очите си чудното възнесение на Илия, разделил Йордан с дрехата си, и сатанал учител в пророческите училища. През многогодишната си служба, той упражнява важно влияние в общонародните дела на Израил. Върши и много чудеса: лекува водите на Ерихон, пълни с масло масленицата на една вдовица, доставя вода на съюзническите войски на юдеите, израилтяните и едомците, възкресява сина на Сунамката, изцелява проказата на Нееман. Описанието на живота му е изложено в 4Цар. 29гл., 13:14-21. Когато умрял Елисей, цар Йоас и народът му го оплакали; на следващата година погребли покойник в гроба на Елисей, и при докосването на костите на пророка, човекът оживял.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.