Енох

I. Син на Каин, в чест на когото баща му нарекъл първия град, споменат в Св. Писание, Енох – Бит. 4:17.

II. “Седмия от Адам”, и баща на Матусал. Той е забележителен като патриарх, който е живял близо до Бога, чрез вярата си в бъдещия Избавител – Евр. 11:5,13. За неговото необикновено благочестие в един нечестив век, Бог го преселва в небесното си царство, без да види смърт. Той живял само триста шестдесет и пет години, (от 622 до 987г., след сътворението на света) – Бит. 5:18-24. Юда в 14,15ст., от своето послание представя едно пророчество от патриарх Енох, което показва, че той е притежавал твърда вяра в бъдещия съд. Съществува една апокрифна книга, която носи името на Енох. Тя е написана от някой християнин в първи век след Р.Х., но никога не е приемана за канонична.