Епафродит

Член на църквата във Филипи, натоварен от нея да се грижи за ап. Павел, докато е бил затворен в Рим – Фил. 2:25, 4:18. От големите си трудове той се поболява в Рим, и ние виждаме колко са го почитали за това и Павел и филипяните – Фил. 2:25-30. При връщането си, Епафродит занася Павловото послание на филипяните.