Епафродит

Член на църквата във Филипи, натоварен от нея да се грижи за ап. Павел, докато е бил затворен в Рим – Фил. 2:25, 4:18. От големите си трудове той се поболява в Рим, и ние виждаме колко са го почитали за това и Павел и филипяните – Фил. 2:25-30. При връщането си, Епафродит занася Павловото послание на филипяните.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.