Епенет

Този мъж ап. Павел поздравява в посланието си до римляните – Рим. 16:5, като го нарича ”начатък на Ахаия в Христа”, т.е. първият, когото той е привел към Христос в Ахаия. В много ръкописи и преводи, се среща думата Азия вместо Ахаия.