Епенет

Този мъж ап. Павел поздравява в посланието си до римляните – Рим. 16:5, като го нарича ”начатък на Ахаия в Христа”, т.е. първият, когото той е привел към Христос в Ахаия. В много ръкописи и преводи, се среща думата Азия вместо Ахаия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.