Ерес (избор)

Пътят, който някои избират за себе си във вяра, секта, партия. Гръцката дума означава дружество, и сама по себе си не е нито укорителна, нито похвална. В този смисъл тя е употребена в Д.А. 5:17, 15:5.
При евреите има четири ереси: фарисейска, садукейска, есенска и иродианска, които макар и да се различават по ученията и мненията си, пак поддържат отношения помежду си, и с цялото общество. Християнството от начало също е считано за нова Юдейска ерес. Ето защо Тертил обвинява апостол Павел пред Феликс, като го нарича главатар на бунтовната Назарейска ерес – Д.А. 24:14, а когато Апостолът пристигнал в Рим, тамошните евреи му казали, “че за тази ерес на всякъде противно се говори” – Д.А. 28:22. В посланията думата ерес, е употребена в отрицателен смисъл, и значи разкол, разделение или лъжливо учение, противоучение, мнение изказано срещу истинското благочестие, заблуждение във вярата – 2Пет. 2:1; 1Кор. 11:19; Гал. 5:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.