Евангелие от Йоан

Всички древни изследователи приемат, че това евангелие е написано последно. Според някои от тях, то датира от първата година на император Нерва, 96г. след Р.Х, когато вече Йоан е старец на около седемдесет години. В Йоановото евангелие Христос е представен като божествен и богоопределен Избавител, въплътения Син Божий. По съдържанието си това евангелие е повече духовно, отколкото историческо. То пропуска много събития, отбелязани от другите евангелисти, и съдържа много повече учения за възраждането на душата чрез Христа, за съединението и с Него, за възкресението и, и за благотворното въздействие на Святия Дух. Духът на онзи от учениците, „когото обичаше Исус“, присъства в това драгоценно евангелие. Евангелските учения, изложени в евангелието на Йоан, са предназначени да опровергаят някои еретични учения по онова време, но те са не по-малко подходящи да служат за назидание на Христовата църква по всяко време.