Фелетци

Фалетците винаги се споменават заедно с Херетците,  като и едните, и другите, служеха като телохранители на царя – 2Цар. 8:18, 22:23. Предполага се, че тази дума, ако не е името на някое Еврейско или Филистимско семейство, означава бързоходци; и така се вижда, че са служили като царски пратеници; също както Херетците, името на които произхожда от една Еврейска дума, която значи отсичам, служеха като царски палачи (джелати). Виж Херетци II.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.